George P. Landow

George P. Landow to profesor na Uniwersytecie Brown, jeden z głównych pionierów teorii hipertekstu i jeden z prekursorów kojarzenia teorii literatury z nowoczesną technologią. Jest autorem sztandarowego podręcznika Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Prace profesora Landowa zaliczane są do wczesnej teorii hipertekstu, na której odcisnęła swoje piętno poststrukturalistyczna teoria literatury. W konsekwencji, dość niesłusznie i niepotrzebnie, zarzucono teorii hipertekstu zawłaszczanie dokonań postmodernistów i dekonstrukcjonistów. Za prekursorów hipertekstualnego podejścia do literatury Landow uważał nie tylko Rolanda Barthes'a, ale też Jacques'a Derridę, Michaela Faucaulta, do swoich rozważań o hipertekście włączał też myśl Baudrillarda. Landow zawsze jednak bliski jest pragmatycznemu zastosowaniu hipertekstu w interakcji z czutelnikiem, stąd też płyną jego najciekawsze spostrerzeżenia dotyczące retoryki hipertekstu, problemu nawigacji po hiperpolączonym dokumencie czy zastosowania hipertekstu w edukacji.

Od 1987 aż do dziś Landow koordynuje projekt Victorian Web, sieci tysięcy dokumentów literackich, komentarzy i opracowań studentów Browna na temat epoki wiktoriańskiej w sztuce. Victorian Web dostępne jest w internecie, z kolei Eastate Systems opublikowało dwa stacjonarne hiperteksty dokumentalne teoretyka hipertekstu: In Memoriam Web oraz Writing on the Edge.

Niektórzy uważają Landowa za utopistę, a zwłaszcza jego koncepcje interaktywności hipertekstu jako matrycy (matrix), którą wyłożył w Hypertext 2.0. Jednak koncepcje profesora Landowa, wraz z całą dyscypliną, ewoluują, czego przygładem wydana niedawno trzecia wersja podręcznika Hypertext.

autor: M. Pisarski